top of page
ETI logo.png

De ETI-basiscode is op 1 april 2014 gewijzigd met herzieningen van clausule 6, Werkuren zijn niet buitensporig.

 

1. Werk is vrij gekozen

1.1 Er is geen gedwongen, gebonden of onvrijwillige gevangenisarbeid.

1.2 Werknemers zijn niet verplicht om waarborgsommen of hun identiteitspapieren in te dienen bij hun werkgever en zijn vrij om hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn.

 

2. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd

2.1 Werknemers hebben, zonder onderscheid, het recht om zich aan te sluiten bij vakbonden of om deze op te richten naar eigen keuze en om collectief te onderhandelen.

2.2 De werkgever staat open voor de activiteiten van vakbonden en hun organisatorische activiteiten.

2.3 Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en hebben toegang om hun vertegenwoordigende functies op de werkplek uit te voeren.

2.4 Waar het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wettelijk beperkt is, faciliteert en belemmert de werkgever de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen.

 

3. De werkomstandigheden zijn veilig en hygiënisch

3.1 Er wordt gezorgd voor een veilige en hygiënische werkomgeving, rekening houdend met de heersende kennis van de branche en van eventuele specifieke gevaren. Er moeten passende maatregelen worden genomen om ongevallen en schade aan de gezondheid te voorkomen die voortvloeien uit, verband houden met of optreden tijdens het werk, door, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de oorzaken van gevaren die inherent zijn aan de werkomgeving tot een minimum te beperken.

3.2 Werknemers zullen regelmatige en geregistreerde gezondheids- en veiligheidstrainingen ontvangen, en deze training zal worden herhaald voor nieuwe of herplaatste werknemers.

3.3 Er moet toegang zijn tot schone toiletvoorzieningen en drinkwater, en, indien van toepassing, sanitaire voorzieningen voor voedselopslag.

3.4 Accommodatie, indien aanwezig, moet schoon en veilig zijn en voldoen aan de basisbehoeften van de werknemers.

3.5 Het bedrijf dat de code naleeft, wijst de verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid toe aan een vertegenwoordiger van het senior management.

 

4. Er mag geen gebruik worden gemaakt van kinderarbeid

4.1 Er vindt geen nieuwe werving van kinderarbeid plaats.

4.2 Bedrijven zullen beleid en programma's ontwikkelen, eraan deelnemen en bijdragen aan de overgang van elk kind dat kinderarbeid verricht, zodat het naar kwaliteitsonderwijs kan gaan en daar kan blijven tot het geen kind meer is; “kind” en “kinderarbeid” worden gedefinieerd in de bijlagen.

4.3 Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet 's nachts of in gevaarlijke omstandigheden worden tewerkgesteld.

4.4 Deze beleidslijnen en procedures zullen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante ILO-normen.

 

5. Leefbaar loon wordt betaald

5.1 De lonen en uitkeringen die voor een standaard werkweek worden betaald, voldoen minimaal aan de nationale wettelijke normen of aan de industriestandaarden, afhankelijk van welke hoger is. In ieder geval moet het loon altijd voldoende zijn om in de basisbehoeften te voorzien en een vrij willekeurig inkomen te verschaffen.

5.2 Alle werknemers dienen vóór hun indiensttreding schriftelijke en begrijpelijke informatie te krijgen over hun arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het loon en over hun loon voor de betreffende loonperiode, telkens wanneer ze worden betaald.

5.3 Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan, noch zullen inhoudingen op het loon waarin niet is voorzien in de nationale wetgeving worden toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen moeten worden geregistreerd.

 

6. Werkuren zijn niet buitensporig

6.1 De werkuren moeten voldoen aan de nationale wetten, collectieve overeenkomsten en de bepalingen van 6.2 tot en met 6.6 hieronder, afhankelijk van wat de werknemers meer bescherming biedt. Subclausules 6.2 tot en met 6.6 zijn gebaseerd op internationale arbeidsnormen.

6.2 De arbeidsduur, exclusief overwerk, wordt contractueel vastgelegd en mag niet meer bedragen dan 48 uur per week.*

6.3 Alle overuren zijn vrijwillig. Overwerk moet op verantwoorde wijze worden gebruikt, rekening houdend met al het volgende: de omvang, frequentie en gewerkte uren door individuele werknemers en het personeelsbestand als geheel. Het mag niet worden gebruikt ter vervanging van regulier werk. Overwerk zal altijd worden gecompenseerd tegen een premietarief, waarvan aanbevolen wordt niet minder dan 125% van het normale loon te bedragen.

6.4 Het totaal aantal gewerkte uren in een periode van zeven dagen mag niet meer bedragen dan 60 uur, behalve indien gedekt door clausule 6.5 hieronder.

6.5 De arbeidsduur mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden langer zijn dan 60 uur in een periode van zeven dagen: • dit is toegestaan door de nationale wetgeving; • dit is toegestaan door een collectieve overeenkomst waarover vrijelijk is onderhandeld met een werknemersorganisatie die een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking vertegenwoordigt; • er worden passende waarborgen genomen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te beschermen; en • de werkgever kan aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals onverwachte productiepieken, ongevallen of calamiteiten.

6.6 Werknemers krijgen ten minste één vrije dag in elke periode van zeven dagen of, indien toegestaan door de nationale wetgeving, twee vrije dagen in elke periode van 14 dagen. * Internationale normen bevelen de geleidelijke vermindering van de normale werkuren aan, indien van toepassing, tot 40 uur per week, zonder enige vermindering van de lonen van de werknemers naarmate de uren worden verminderd.

 

7. Er wordt niet gediscrimineerd

7.1 Er is geen discriminatie bij aanwerving, vergoeding, toegang tot training, promotie, beëindiging of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap of politieke overtuiging.

 

8. Er wordt gezorgd voor regulier werk

8.1 Voor zover mogelijk moet het werk worden verricht op basis van een erkende arbeidsrelatie die tot stand is gekomen door middel van nationale wetgeving en praktijk.

8.2 Verplichtingen voor werknemers op grond van arbeids- of socialezekerheidswetten en -regelgeving die voortvloeien uit de reguliere arbeidsverhouding mogen niet worden vermeden door gebruik te maken van arbeidsovereenkomsten, onderaanneming of thuiswerkregelingen, of door middel van leerlingstelsels waar er geen echte bedoeling om vaardigheden bij te brengen of regelmatig werk te bieden, noch mogen dergelijke verplichtingen worden vermeden door overmatig gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

 

9. Er is geen harde of onmenselijke behandeling toegestaan

9.1 Lichamelijke mishandeling of tucht, de dreiging met fysieke mishandeling, seksuele of andere intimidatie en verbaal geweld of andere vormen van intimidatie zijn verboden.

 

De bepalingen van deze code zijn minimum- en geen maximumnormen, en deze code mag niet worden gebruikt om te voorkomen dat bedrijven deze normen overschrijden. Van bedrijven die deze code toepassen, wordt verwacht dat zij de nationale en andere toepasselijke wetgeving naleven en, waar de wetsbepalingen en deze Basiscode hetzelfde onderwerp behandelen, de bepaling toepassen die de meeste bescherming biedt.

 

Opmerking: we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de vertalingen van de ETI-basiscode en de implementatieprincipes zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn. Houd er echter rekening mee dat in beide gevallen de Engelstalige documenten moeten worden behandeld als de officiële versies.

Deze website is ontwikkeld met de steun van

FIT_CombiLogo_Int_3lines.jpg
bottom of page